���³������§���,���¨������±���³

دنیای موفقیت

انواع کتاب و جزوات و مقالات درسی و شغلی ومالی و موفقیت و تخصصی و عمومی و داستانی و رمان و....

اطلاعیه فروشگاه

به دنیای موفقیت خوش اومدید......با مبلغ نا چیزی محدودیت ها رو کنار بزنید

جزوه هیدرولیک ماشین های سنگین

جزوه هیدرولیک ماشین های سنگین

pdf : 77 صفحه

مقدمه

مبانی فیزیک هیدرولیک

نمادهای هیدرولیک

اجزای سیستم هیدرولیک

سیلندر هیدرولیک

پمپ های هیدرولیک

شیر های کنترل جهت

شیرهای کنترل جریان

شیرهای یکطرفه

شیرهای کنترل فشار

سنسورها و ابزار دقیق

 

 

 

 

ﺗ زﻣﺎﻧﯽ ﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻢ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ  ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺷﺮوع ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﮑﺎل داﻧﺸﻤﻨﺪ   ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺸﺎر را  1650 در ﺳﺎل ﻣﯿﻼدی ﮐﺸﻒ ﮐﺮد و ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﻠﻢ ﻧﻮﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻧﻤﻮ .از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ دوران ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی وارد ﺑﺎزار ﮔﺮدﯾﺪ .اﻣﺮوزه ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﮐﺸﺎورزی، راﻫﺴﺎزی، ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ، ﮐﺸﺘﯽ ﺳﺎزی، اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﺳﺎزی، ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎی اﺑﺰار، ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻨﮕﯿﻦ، ﻣﻌﺪن و . . . در ﻣﻘﯿﺎس وﺳﯿﻌﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد و روز ﺑﻪ روز ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺎﺑﺪ.    ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﻓﻦ آوری ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﮐﻨﺘﺮل و اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺎل ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر اﺳﺖ.  ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﭼﻬﺎر ﮐﺎر ﻣﯿﺪﻫﺪ اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم :  - ﭘﻤﭙﻬﺎ 1 ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧﺮژی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎل ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ   - ﺷﻠﻨﮕﻬﺎ 2 اﻧﺘﻘﺎل ﺳﯿﺎل ﺗﺎ ﻧﻘﺎط ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ و    - ﺷﯿﺮﻫﺎ 3 ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر، ﺟﻬﺖ و ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎل ﺗﻮﺳﻂ    - ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎ 4 اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ     ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ در ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ:  - ﺑ 1 ﺳﯿﺎل ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻫﻤﻮاره ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻤﺘﺮ را ﺑﺮای ﻋﺒﻮر اﻧﺘﺨﺎب   2 -  ﭘﻤﭗ ﺗﻮﻟﯿﺪ دﺑﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻧﻪ ﻓﺸﺎر   - ﻣﯿﺸﻮد 3 ﻓﺸﺎر ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ اﯾﺠﺎد   اﺻﻮل ﮐﻠﯿﺪی ﻓﻮق اﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ وﻟﯽ ﭘﺎﯾﻪ واﺳﺎس ﻋﻠﻢ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎ داﺷﺘﻦ درک ﺻﺤﯿﺤﯽ از اﯾﻦ   ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎل در ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل را دﻧﺒﺎل و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮد

 

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,300 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
hidrolic_645437_2619.zip2.3 MB