���³������§���,���¨������±���³

دنیای موفقیت

انواع کتاب و جزوات و مقالات درسی و شغلی ومالی و موفقیت و تخصصی و عمومی و داستانی و رمان و....

اطلاعیه فروشگاه

به دنیای موفقیت خوش اومدید......با مبلغ نا چیزی محدودیت ها رو کنار بزنید

آشنایی با پایپینگ

آشنایی با پایپینگ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ داﻧﺶ ﭘﺎﯾﭙﯿﻨﮓ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ   ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد ﻣﺜﻼ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ و راهاﻧﺪازي ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﻣﺜﻞ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ   ﻫﺎ، ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎ  و... ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ Process Plantﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﺎ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﻟﻮﻟﻪﮐﺸــﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪي ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺳــﯿﺎﻻت ﺑﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎي ذﺧﯿﺮه و واﺣ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,100 تومان

نرم افزار اندرویدی Pipeflex PRO

نرم افزار اندرویدی Pipeflex PRO نرم افزار اندرویدی Pipeflex PROجهت محاسبات پایپینگی از قبیل ضخامت لوله، محاسبه هد و جریان عبوری از پمپ ها، محاسبه ضخامت دیواره و کلگی مخازن تحت فشار، محاسبه فاصله تکیه گاهها، محاسبه گشتاور پیچ ها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,100 تومان

مقاله عوامل موثر در راندمان پمپ ها

مقاله عوامل موثر در راندمان پمپ ها عوامل موثر در راندمان پمپ ها بررسی عوامل موثر بر راندمان پمپ توسط مهندس آقا بابایی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,100 تومان

اسمز معکوس

 اسمز معکوس ﻋﻤﻠﯿﺎت ھﺎی درون ﺧﻄﯽ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس ﺟﻤع آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و عادی سازی اﻃﻼﻋﺎت  ﻋﺒﻮر ﻧﻤﮏ ﻋﺎدی شده اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﻋﺎدی شده نرم افزار عادی سازی ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﮫﺪاری ﭘﯿش گیرانه کاهش عملکرد ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺎدی آب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ھﺎی ﺑﺮون ﺧﻄﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺳﺮﯾﻊ ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮون خطی ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮای ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺳﺮﯾﻊ آﻣﺎده به کار ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ و.........   و یه سری سوالات م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,100 تومان
تعداد صفحه(1):