���³������§���,���¨������±���³

دنیای موفقیت

انواع کتاب و جزوات و مقالات درسی و شغلی ومالی و موفقیت و تخصصی و عمومی و داستانی و رمان و....

اطلاعیه فروشگاه

به دنیای موفقیت خوش اومدید......با مبلغ نا چیزی محدودیت ها رو کنار بزنید

جزوه خلاصه الکترو مغناطیس

جزوه خلاصه الکترو مغناطیس ﺟﺰﻭﻩ ﺍﻱ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻳﺪ  خلاصه ای ﺍﺯ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃیس ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﻤع ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻭ ﻧﻈم ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ  ﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﻳﺰﺍﻥ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳت . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺛﺮ ﺟﺎﺩﻭیی!!!خلاﺻﻪ  ﻧﻮﻳﺴﻲ، ﺗﻮﺻﻴﻪ می ﻛﻨﻢ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﺰﻭﻩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﻫﻴﺪ خلاصه وجامع و مفید ترین جزوه الکترومغناطیسر ایران ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,300 تومان

آزمایشگاه مدار

آزمایشگاه مدار با این جزوه درس مدار رو فـــــول و حرفه ای شوید!!! مدارهای الکتریکی از به‌هم پیوستن المان‌های الکتریکی یا غیر فعال (مقاومت، خازن، سلف، لامپ، و …) یا المانهای الکترونیکی یا فعال (دیود، ترانزیستور، IC، و …) یا ترکیبی از آن دو بوجود می‌آید به طوری که حداقل یک مسیر بسته را ایجاد کنند و جریان الکتریکی بتواند در این مسیر بسته جاری شود. اگر عناصر تشکیل دهندهٔ مدار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,300 تومان

مدارات مجتمع خطی

مدارات مجتمع خطی  هﺪف اﯾﻦ درس :  ﺁﺷﻨﺎﺋﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪارهﺎﯾﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺁﻧﺎﻟﻮگ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎرﺑﺮدهﺎﯾﯽ ﻣﺪارهﺎﯾﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺁﻧﺎﻟﻮگ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ١-  ﻓﺼﻞ اول :ﮐﻨﻨ ﺗﻘﻮﯾﺖ  ﺪﻩ هﺎﯾﯽ ﺗﻔﺎﺿﻠﯽ ٢-  ﻓﺼﻞ دوم : ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺮﯾﺎن و ﺑﺎر ﻓﻌﺎل ٣-  ﻓﺼﻞ ﺳﻮم : ﻃﺒﻘﺎت ﺧﺮوﺟﯽ ۴-  ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم : ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ۵-  ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ : ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ هﺎﯼ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ۶-  ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ : ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ هﺎﯼ ﺑﺎﻧﺪ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,300 تومان
تعداد صفحه(1):